İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçüm

İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçüm Üretim tesisleri faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan toz ve gaz gibi kirleticilerin neler olduğunu, konsantrasyonlarını ve hangi oranlarda kirletici vasıfl ara sahip olduklarını ve tesislerin ilgili yönetmelik esaslarına uyup uymadığını belirlemektedir.

İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçüm

İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçüm

TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olan İNTERTEST LABORATUVAR olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamındaki endüstriyel tesislere ait referans değerler göz önünde bulundurarak, Tesis Etki Alanında Hava Kalitesinin Ölçümü, hesaplanması ve raporlanmasını yapmaktayız.

İmisyon – Hava Kalitesi Ölçümleri

Hava Kalitesi, İnsan ve çevresi üzerine etki eden çevre havasında, hava kirliliğinin göstergesi olan kirleticilerinin artan miktarıyla azalan kalitelerini göstermektedir. Hava kalitesinin iyileştirilebilmesi için ülkemizde de tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çeşitli yasal düzenlemeler yürürlüktedir. Hava kirliliğinin önemli boyutlarda olduğu kritik bölgelerde bulunan ve/veya kirlilik yükü büyük olan tesisler, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin Ek-2’si kapsamında hava kalitesi ölçümlerini yaptırmakla yükümlüdür.

İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçüm Gaz Kromotografi FID Metodu ile Uçucu Organik Bileşikler ve Buhar Örneklemesi ve Tayini

  • Pasif Örnekleme Yöntemi ile Benzen, BTEX, Formaldehit, VOC(C2, C28), SO2, NO2, NH3, H2S, O3, HCl, HF Numune Alma
  • Gravimetrik Metot ile Partikül Madde (PM10) Tayini
  • Gravimetrik Metot ile Çöken Toz Tayini
  • Hava Kalitesi Modellemesi
 
WhatsApp Logo WhatsaApp