Emisyon Ölçüm Raporu

Emisyon Ölçüm Raporu Bu raporun , Çevre ve Orman Bakanlığından ( AEROTEK ÇEVRE gibi) Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi bulunan Laboratuarlara hazırlatılması gerekir.

Emisyon Ölçüm Raporunun; Her sayfası ölçümü yapan firma yetkilileri tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olması gerekir.

Emisyon Ölçüm Raporu

Emisyon Ölçüm Raporu

Emisyon Raporu Neden Gereklidir;

 • Emisyon İzin Başvurusu için
 • Emisyon izni alan tesislerde, emisyon teyidi için.

Emisyon Raporu Teyit Zorunluluğu

Tesis yetkilileri, emisyon izni alan Ek 8, Liste A’da yer alan tesisler için her iki yılda bir, Ek 8, Liste B’de yer alan tesisler için her iki yılda bir, izin anında öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadıgını ve tesiste yapılan iyilestirmeleri rapor etmek zorundadır.

Raporun bir nüshası tesiste muhafaza edilir, bir nüshası da tesisin bulundugu Valilige sunulur ve Valilikçe degerlendirilir. Ek 8, Liste A’da yer alan tesisler için emisyon ölçüm raporu, Valilik görüsü ile birlikte Bakanlıga gönderilir. Ayrıca tesis yetkilileri tesiste yapılan iyilestirmeleri raporda sunmak zorundadır.

Emisyon ölçüm raporunun, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi EK-11’de belirtilen formata göre hazırlatılması gerekmektedir.

7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligine göre emisyon izni almıs olan tesisler, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeliginin 15 inci maddesi uyarınca emisyon izin belgesini aldıkları tarihten itibaren B Grubu ise her iki yılda

Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

 1. Faaliyetin açık bir şekilde anlatımı,
 2. Faaliyetin Yönetmeliğe göre durumu (EK-8 İzne Tabi Tesisler Listesine (Liste-A, Liste B) göre tesisin yeri)
 3. Emisyon parametreleri, kirletici emisyonların nereden kaynaklandığı ve bunların kaynaklara göre dağılımı,
 4. Tesisten kaynaklanan emisyonların yönetmelikteki durumları (Yönetmelik Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-5’e göre irdelenmesi) ,
 5. Üretimde birim ürün başına kullanılacak elektrik enerjisi miktarı, kullanılan yakıt türleri (linyit, taşkömürü, petrolkoku, biyokütle, fuel-oil, doğal gaz vb.) ve bu yakıtların temin edildiği yerler, hakkında bilgiler,
 6. Kullanıldığı belirtilen yakıtlar programlanan yıllık tüketimleri, yakıtın özellikleri; (alt ısıl değerleri, kükürt, kül, uçucu madde, nem yüzdeleri vb),
 7. Tesisin yakma kazanlarının(gaz türbinleri, içten yanmalı motorlar; gaz, dizel ve çift yakıtlı motorlar); sayı ve özellikleri, yakma tekniği, birim zamanda beslenen yakıt miktarı, kazan, türbin ve motor verimleri; Tesisin, toplam ve her bir kazan, türbin ve motora göre hesaplanmış kW veya MW cinsinden yakıt ısıl gücü (maksimum kazan kapasitesi raporda belirtilecektir). hakkında teknik bilgiler,
 8. Üretim Prosesinin toplam ısıl gücü, üretim prosesinde kullanılan yakıt cinsi ve miktarı
 9. Ölçüm sonuçları ve değerlendirilmesi,
 10. Sera Gazı emisyonlarına ilişkin bilgiler (Madde 39 gereğince)
 11. Baca ve baca gazları hakkında Yönetmeliği’nin Ek-4 uyarınca gerekli bilgiler ve değerlendirilmesi, (Yönerge kapsamında)
 12. Ölçümü yapan ve emisyon raporunu hazırlayanların imzaladığı onay sayfası
 13. Emisyon ve hava kalitesi ölçümü yapan özel veya kamu kurum kuruluşların akreditasyon belgesi veya Bakanlıkça ölçüm yapmaya yetkili olduğuna dair belgeler,
 14. Yukarıda istenen bilgi ve belgelere ilave olarak, Yönetmelik Geçici Madde 1’e göre Tesisin emisyon izin belgesinin yenilenmesi veya Madde 14 veya Madde 15 kapsamında değerlendirilmesi durumunda;
  • a) İzin belgesinin yenilenmesi durumunda daha önce verilmiş olan Emisyon İzin Belgesinin aslı (Madde-15 kapsamındaki işlemler için izin belgesinin fotokopisi)
  • b) Kapasite Raporu veya kapasite raporunda yer alan bilgilere haiz yetkili kurumdan alınmış belge,
  • c) Ayrıntılı ve açıklamalı proses iş akım şeması ( akım şeması üzerinde emisyon kaynakları gösterilecek) ,
  • d) Tesis alanındaki birimlerin arazi yerleşim planları ile birimlerin içerisindeki ünitelerin yerleşim planları (plan üzerinde emisyon kaynakları gösterilecek)
  • e) Emisyon oluşumunu azaltmak için tesiste ölçümden önce yapılan iyileştirmeler ile ilgili bilgiler,
  • f) Valilik tarafından yerinde yapılan incelemeye dayalı olarak hazırlanan teknik rapor,
  • g) Emisyon Ölçüm Raporunda yer alan bilgi ve belgelerin elektronik ortamda (CD vb) verilmesi,
  • h) Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin hükümlerini yerine getireceğine dair Taahhütname (Madde 15 kapsamında gerekmemektedir.)”
İmisyon Ölçümü

İmisyon Ölçümü İmisyon ölçümü, tesislerin kırma, patlatma, depolama gibi açık alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerden kaynaklanan kirleticilerin tespiti için gerçekleştirilen ölçümlerdir. Çevre […] Devamini oku

Emisyon & İmisyon Ölçümleri,elazığ

Emisyon (Bacagazı) Ölçümü Emisyon (Bacagazı) Ölçümü AEROTEK ÇEVRE, Üretim tesisleri faaliyetleri sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların, […] Devamini oku

elazığ-imisyon-emisyonölçümü

Emisyon Nedir Emisyon Nedir Kelime anlamı olarak emisyon; dışarı çıkarmak, yaymak, ihraç etmek, dolaşıma sokmak gibi anlamlara gelmektedir. Çevre Açısından […] Devamini oku

Emisyon Ölçüm Raporu Emisyon Ölçüm Raporu Bu raporun , Çevre ve Orman Bakanlığından ( AEROTEK ÇEVRE gibi) Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi […] Devamini oku

Baca Gazı Ölçüm Teknikleri Baca Gazı Ölçüm Teknikleri Doğrudan ölçüm (ölçüm cihazıyla) (yanma gazları, Toplam Ucucu Organik Bileşikler vb.) Bacadan […] Devamini oku

Hava Kirletici Emisyonlar Hava Kirletici Emisyonlar Kentsel alanlarda, dış ortam havasında bulunan temel hava kirleticileri; karbon monoksit (CO), ozon (O3), […] Devamini oku

AEROTEK LABORATUVAR AKREDİTASYONUMUZ. AB-1511-T akreditasyın kodu ile TÜRKAK’tan akredite edilmiştir Deney test Laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025:2017 standartına göre AB-1511-T  […] Devamini oku

WhatsApp Logo WhatsaApp