Çevre Danışmanlık Hizmetleri TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık (Yönetim) Hizmetlerimiz 
• Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
• Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması
• İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Alınması
• Geçici Faaliyet Belgesinin Alınması
• Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
• Geçici Faaliyet Belgesinin Alınması
• Çevre İzin ve Lisans Belgesinin Alınması
• Teknik Uygunluk Raporlarının Hazırlanması
• İç Tetkik çalışmalarının yapılması
• Eğitim çalışmalarının yapılması
• Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması ve Onay Alınması
• Çevre Mevzuatları kapsamında beyan/ bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
• Atıksu Görüş Yazısı/ Deşarj İzin Belgelerinin Alınması
• Kütle Denge Tablolarının Doldurulması/ tesis yetkililerine yönelik eğitim çalışmaları
• ÇED Görüş Yazılarının Alınması
• Atık Yönetimi Danışmanlığı (Atık sahalarının ilgili mevzuatlara uygun oluşturulmasına yönelik danışmanlık hizmetleri, Atıkların kaynağında ayrı toplanmasına yönelik planlama ve eğitim hizmeti, Atık gönderim çalışmalarının organizasyonu)
• Kapasite Raporlarının Alınması
• Kapasite Raporlarının Güncellenmesi Çalışmaları ve Müracaatlarının Yapılması
• Çevresel Risk Değerlendirmesi ve Raporlandırma
• Yasal Şartlara Uyum Tablolarının Hazırlanması
• Yeşil Yıldız Belgesi Danışmanlık Hizmeti
• Sera Gazı İzleme Planlarının Hazırlanması, Sera Gazı Doğrulama Raporlarının Hazırlanması

Çevre İzinleri
• Emisyon Konulu Çevre İzni
• Çevresel Gürültü Kontrolü Konulu Çevre İzni
• Atıksu Deşarjı Konulu Çevre İzni
• Derin Deniz Deşarjı Konulu Çevre İzni

Çevre Lisansları
• Geri Kazanım Lisansı
• Bertaraf Lisansı
• Ara Depolama Lisansı
• İşleme Lisansı
• Arındırma Lisansı

WhatsApp Logo WhatsaApp